پرسشنامه بسامد مصرف خوراک

اندازه گیری دریافت غذایی با استفاده از پرسشنامه بسامد مصرف خوراکی(FFQ)، این فرم شامل ۱۷۰ آیتم غذایی می‌باشد که در کشور مصرف آنها شایع است. با آنالیز این پرسشنامه امکان محاسبه
دریافت میزان انرژی (Calorie)، پروتئین، کربوهیدرات (مواد نشاسته ای)، مواد چربی، ویتامین A، B،C 6،B ، Zinc ، کلیسم و فیبرهای غذایی به صورت روزانه امکان پذیر می‌شود.

فرم اندازه گیری فعالیت بدنی

با آنالیز این فرم میزان فعالیت فرد بر حسب کیلوکالری در روز و MEC در هفته امکان پذیر است.

پروژه های مرتبط