در بسیاری از افراد با گرفتن رژیم های غذایی غیراصولی و نادرست،  بدن دچار تغییر در متابولیسم شده و دیگر به رژیم غذایی جهت کاهش  وزن پاسخ نمی دهد و باعث می شود که انگیزه فرد جهت ادامه درمان کاهش یافته یا به سمت روش  های خطرناک روی آورند. در این مرکز  با  استفاده از تکنولوژی کالریمتری  غیر مستقیم  که در آن از  میزان  اکسیژن  مصرفی و دی اکسید کربن دفعی در گاز های تنفسی استفاده می شود، می توان میزان سوخت و ساز و متابولیسم  افراد را تعیین کرد و سپس   رژیم غذایی  مخصوص  با میزان متابولیسم افراد توسط متخصص تغذیه طراحی شده و مراجعه کنندگان با روش علمی و دقیق و با احتمال شکست کم  موفق به کاهش وزن های پیوسته و مناسب می شوند.

میزان متابولیسم استراحت یا RMR (Resting Metabolic Rate) میزان انرژی است که بدن شما هنگام استراحت کامل می سوزاند. می توانید میزان متابولیسم استراحت خود را محاسبه کنید تا ببینید بدن شما چه مقدار کالری برای انجام وظایف اساسی مانند تنفس و گردش خون نیاز دارد. میزان متابولیسم استراحت یا  RMRشما بخشی از کل انرژی مصرفی شما یا TEE (Total Energy Expenditure) است که هر روز می سوزانید.

پروژه های مرتبط